ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ПО ЧЕТВЕРГАХ з 10:00 до 17:00

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
для дошкільних груп ШДС І ступеня «Кияночка»
Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації на 2021/2022 навчальний рік

(Відповідно до освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,
(лист Міністерства освіти і науки України від 23.07.2020 N 1/11-4960))

СХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради
ШДС І ступеня «Кияночка»
Протокол N 1 від 27.08.2021

За статутом школа-дитячий садок І ступеня «Кияночка» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі ШДС І ступеня «Кияночка») заснована на колективній формі власності, що відповідно до інтересів, здібностей й нахилів особистості, забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, та є спеціалізованим навчально-виховним закладом освіти музичного (хореографічного) профілю.

Засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю гуманітарний центр «Кияночка-Творча майстерня», який є колективним членом Асоціації діячів хореографічного мистецтва при Всеукраїнській музичній спілці, а також складовою частиною Української Академії Танцю.

Дошкільний підрозділ ШДС І ступеня «Кияночка» забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей від 2-х до 6-ти (7) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Дошкільні групи комплектуються за різновіковими ознаками. Кількість груп – 4. Кількість вихованців – 32. Режим роботи усіх вікових груп за п’ятиденним робочим тижнем, тривалістю 12 годин: з 8.00 до 20.00.

Комплектування груп у 2021-2022 навчальному році:

Вікова групаВік дитиниКількість дітей в групі
І молодшавід 2 до 3 років8
ІІ молодшавід 3 до 4 років7
середнявід 4 до 5 років4
старшавід 5 до 6 (7) років13
Всього дітейВід 2 до 6 (7) років32
Кількість педагогічних працівників у дошкільному закладі – 11

Кадрове забезпечення освітньої діяльності:

 • основні педагогічні працівники: 10 осіб;
 • сумісники: 1;
 • молоді спеціалісти: 3;
 • освітній рівень педагогічних працівників, вища освіта: 11;
 • вища категорія: 4 особи;
 • І категорія: 3;
 • ІІ категорія: 1;
 • спеціаліст: 3 особи;
 • педагогічні звання:
  учитель- методист: 2 особи;
  старший вчитель: 1 особа;

2. Основні показники реалізації освітньої програми для дошкільних груп ШДС І ступеня «Кияночка»

Відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», ст.4, 23 Закону України «Про дошкільну освіту» всі дошкільні групи ШДС І ступеня «Кияночка» у 2021/2022 навчальному році спрямовують діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма для дошкільних груп ШДС І ступеня «Кияночка» на 2021/2022 н. р. розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 33 від 12.01.2021, Листа Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 р. №1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти».

Освітня програма для дошкільних груп ШДС І ступеня «Кияночка» окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма для дошкільних груп ШДС І ступеня «Кияночка» визначає:

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.
 • програмно-методичне забезпечення освітнього процесу.

Зміст освітньої програми для дошкільних груп ШДС І ступеня «Кияночка» передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета освітньої програми для дошкільних груп ШДС І ступеня «Кияночка»:

 1. забезпечення якісної організації освітнього процесу з метою реалізації Базового компоненту дошкільної освіти;

Завдання освітньої програми для дошкільних груп ШДС І ступеня «Кияночка»:

 • створення умов, комфортних для соціально-емоційного розвитку дошкільника, формування та застосування його життєвих компетентностей;
 • створення атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 • турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток кожної дитини;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку дитячої творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • використання різноманітних видів творчої дитячої діяльності, їх інтеграція задля забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини та підвищення ефективності освітнього процесу ;
 • розвиток комунікативно-мовленнєвої компетенції та логіко-математичної.
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями;
 • корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;
 • удосконалення системи підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті;
 • упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї, упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства.

Організація освітнього процесу в дошкільних групах ШДС І ступеня «Кияночка» у 2021/2022н. р. буде здійснюватися відповідно до власної концепції за художньо-естетичним пріоритетним напрямом та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

 • – забезпечення формування у дітей компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;
 • – формувати у дітей розуміння та уміння раціонального користування природних ресурсів в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини;
 • – сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів шляхом самоосвіти та участі у різних формах методичної роботи;
 • – впровадження сучасних методів та інноваційних технологій у взаємодії з родинами вихованців, з метою забезпечення запитів батьків, надання допомоги у вихованні і розвитку дітей.

Педагоги забезпечують засвоєння вихованцями обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти, який передбачає:

 • – компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • – надання пріоритету художньо-естетичному (хореографічному) розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • – формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
 • – забезпечення індивідуального особистісного розвитку.
 • – Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою.
 • – Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

3. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми напрямами Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес. Портрет випускника дошкільного підрозділу ШДС І ступеня «Кияночка» містить наступні показники готовності дитини до здобуття початкової освіти.

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Портрет випускника-дошкільника ШДС І ст. «Кияночка»

Ключові компетентності Результати освітньої роботи
Рухова компетентність Здатність до самостійного застосування життєво необхідних рухових умінь та навичок, фізичних якостей, рухового досвіду в різних життєвих ситуаціях.
Результат
задоволення природної потреби у руховій активності, що забезпечує:
оптимальний рівень фізичної працездатності,
засвоєння та використання елементарних знань у галузі фізичної культури,
сформованість умінь і навичок для вирішення рухових завдань у різних життєвих ситуаціях.
Здоров’язбережувальна компетентність Здатність до застосування навичок здоров’язбережувальної поведінки відповідно до наявної життєвої ситуації; дотримання основ здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я у повсякденній життєдіяльності.
Результат
 • потреба в опануванні способами збереження та зміцнення власного здоров’я,
 • сукупність елементарних знань про людину та її здоров’я, здоровий спосіб життя;
 • стійка мотивація еколого-валеологічної спрямованості щодо пізнання себе та довкілля, яка спонукає до використання навичок здоров’язбережувальної поведінки.
Особистісна компетентність Формування:
особистісних якостей, елементарних уявлень та позитивного ставлення до свого внутрішнього світу;
свідомості, самосвідомості: ідентифікація себе зі своїм «Я», позитивна самооцінка, домагання визнання іншими її чеснот, уміння співвідносити «хочу» (мотиви, наміри), «можу» (знання, вміння навички), «буду» (регуляція поведінки та діяльності).
Здатність
уявляти себе в минулому, теперішньому, майбутньому часі;
орієнтуватись у своїх основних правах і обов’язках.
Становлення основ світогляду
Предметно-практична, технологічна компетентність Здатність реалізовувати свої творчі задуми з перетворення об’єктів довкілля з використанням різних матеріалів, що спираються на обізнаність із засобами та предметно-практичними діями у процесі виконання конструктивних, технічно-творчих завдань, завдань з моделювання.
Результат:
творче самовираження через сформовані предметно-практичні та технологічні дії в самостійній і спільній з однолітками діяльності.
Сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька компетентність Здатність використовувати власну сенсорну систему в процесі логіко-математичної і дослідницької діяльності.
Результат
пізнавальна мотивація, базис логіко-математичних, дослідницьких знань, набутих умінь і навичок (аналізу, порівняння, узагальнення, здійснення самоконтролю),
пізнавальний досвід, що використовується в різних видах дитячої діяльності.
Природничо-екологічна компетентність Здатність до природодоцільної поведінки в різних життєвих ситуаціях, що ґрунтується на емоційно-ціннісному ставленні до природи, знаннях її законів та формується у просторі пізнавальної, дослідницької, трудової, ігрової діяльності.
Інтерес
до пізнання природи рідного краю, об’єктів і явищ планети Земля і Космосу.
Загальні уявлення та знання про
природу планети Земля і Всесвіту;
особливості, умови життя і розвитку, різноманітність об’єктів живої природи;
основні властивості неживих об’єктів природи,
штучні матеріали, виготовлені людиною із природної сировини;
ознаки пір року і явищ природи;
людину як частину природи та її вплив на природне довкілля
Здатність
спостерігати за природними об’єктами та явищами;
проводити нескладні досліди з пізнання властивостей об’єктів природи,
доглядати за рослинами, домашніми улюбленцями та піклуватись про них;
Демонстрація
дотримання правил природодоцільної поведінки, бережливого ставлення до об’єктів природи.
Навички, орієнтовані на сталий розвиток Сформованість
початкових уявлень про сталі дії і поведінку,
ефективних звичок соціальної поведінки,
економного споживання ресурсів
Усвідомлення
необхідності збереження ресурсів планети й особистої причетності до цього;
Мотивація на
цінності сталого розвитку (дружні стосунки, раціональне використання природних ресурсів).
Загальні уявлення та знання про: 
дії та поведінку, орієнтовані на сталий розвиток, в екологічній, економічній та соціальній сферах;
Здатність пояснити:
необхідність сталого способу власного життя та обирати дії, спрямовані на зміцнення власного здоров’я;
чому потрібно економно ресурси;
Демонстрація:
навичок розумного споживанні енергії, паперу та води.
доброзичливого ставлення до оточуючих.
Ігрова компетентність Здатність
до вільної, емоційно насиченої, спонтанної активності з власної ініціативи, в якій реалізується можливість застосування знань та особистісного розвитку через прагнення до участі в житті дорослих шляхом реалізації інтересів в ігрових та рольових діях в узагальненій формі.
Стійкий інтерес до
ігрової діяльності, перевтілення та створення ігрових задумів, ситуацій, сюжетів та ролей.
Мотивація
на цінності групової солідарності у грі
Знання та уявлення
про різні види ігрової діяльності,
 • Соціально-громадянська, компетентність
 • Самостійно організовувати ігри (тема, ролі, моделювати, розвивати сюжет) на основі власного досвіду, знань та прикладах;
 • Залучати партнерів до спільної гри, дотримуватись правил гри та рольової взаємодії;
 • Використовувати предметно-ігрове середовище, обирати безпечне місце для гри;
 • Усвідомлювати себе активним учасником ігрової діяльності. відповідально ставитись до вибору та виконання ігрової ролі;
 • Підпорядковувати власні дії ігровим задумам, приймати пропозиції інших. узгоджувати їх з усіма учасниками ігрового процесу,
 • Проявляти товариськість, толерантність,.
Використовувати різні засоби виразності (рухи, міміка, пантоміміка, тембр голосу, рольове мовлення), ділитись з враженнями після гри.
Соціально-громадянська, компетентність Здатність до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до Батьківщини; готовність до посильної участі в соціальних подіях, що відбуваються у дитячих осередках, громаді, суспільстві.
Результат:
 • ціннісне ставлення до себе, своїх прав і прав інших;
 • уявлення про правила і способи міжособистісної взаємодії з членами сім’ї, родини, іншими людьми та вмінь дотримуватись цих правил в соціально-громадянському просторі;
 • ціннісне ставлення та повага до культурних надбань українського народу, представників різних національностей і культур.
Мовленнєва компетентність Здатність
продукувати свої звернення, думки, враження в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів.
Інтерес, позитивне ставлення до української мови як державної, оволодіння надбаннями української культури в її етнічному різноманітті.
Знання про звуковий склад рідної мови, норми культури мовлення, запас слів із різних освітніх напрямів; всіх частин мови; фразеологічні звороти;
Навички: 
– ефективно спілкуватись рідною мовою
– робити звуковий аналіз простих слів
– вживання всіх частини мови, граматичних категорій, різних типів речень;
– узгодження слів у словосполученнях і реченнях згідно з мовними нормами.
– ініціювати і підтримувати розмову в спілкуванні,
– дотримуватись правил мовленнєвої поведінки та етикету.
– складати розповіді про події із власного життя, за змістом картини, художніх творів, на тему, за ігровою та уявлюваною ситуаціями, за результатами спостережень, власної діяльності
Комунікативна компетентність Здатність
спілкуватись з однолітками і дорослими у різних формах конструктивної взаємодії;
підтримувати партнерські стосунки, заявляти про свої наміри і бажання, узгоджувати свої інтереси з іншими, домовлятися, відстоювати свою позицію.
Художньо-мовленнєва компетентність Здатність відтворювати художньо-естетичні враження від сприйняття літературних і фольклорних творів засобами різних видів художньо-мовленнєвої діяльності, що засвідчує ціннісне ставлення дитини до художнього слова як культурного явища, друкованої чи електронної книжки, достатній для художньої комунікації рівень літературної обізнаності.
Мистецько-творча компетентність Мистецько-творча компетентність — здатність дитини практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів до видів мистецтва, елементарно застосувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності.
Результатом набуття мистецько-творчої компетентності є елементарна обізнаність дитини у специфіці видів мистецтва (художньо-продуктивній, музичній, театральній); ціннісне ставлення до мистецтва і мистецької діяльності; прагнення сприймати мистецтво тощо.
Спортивно-ігрова компетентність Здатність
до пізнання та усвідомлення власної приналежності до обраного виду спортивної гри; спрямування психомоторної діяльності на досягнення умовної мети, дотримання єдиних правил спортивної діяльності як індивідуально, так і в команді, які спрямовані на досягнення найкращого результату;
Уміння
грати в спортивну гру за спрощеними правилами.
Шахово-ігрова компетенція Стійкий інтерес
 • до гри в шахи;
 • творчі здібності, цілеспрямованість, зібраність, самостійність, посидючість, гнучкість і логічність мислення, винахідливість, терпіння;
 • позитивне ставлення до успіхів інших дітей повагу і толерантність до партнера по грі.
Знання та уявлення:
 • історія виникнення шахів, основні правила гри,
 • шахові терміни, назви шахових фігур.
 • основні способи вирішення простих (елементарних) шахових задач, комбінацій.
Навички, уміння: 
 • орієнтується на шаховій дошці,
 • правильно розташовувати шахову дошку між партнерами, виставляти фігури перед грою.
 • грати кожною фігурою окремо і в сукупності з іншими фігурами згідно з правилами гри.
 • планувати свої ігрові дії, обмірковувати їх, будувати логічні ланцюжки, знаходити правильну відповідь під час гри.
 • спокійно реагувати на свої невдачі в грі, самостійно діяти та досягати успіхів.
Мовленнєва компетентність у площині оволодіння основами грамоти Здатність до фонематичного сприйняття, звукового аналізу елементів мови, готовність до письма, друкування і читання свого імені, простих слів.
Мотивація оволодіти грамотою як важливою ознакою дорослої культурної людини.
Знання й уміння: 
обізнаність з буквами як знаками передачі звуків на письмі.
правильне вживання термінів «речення», «слово», «звук», «склад», «буква».
Навички: 
 • виокремлення з мовленнєвого потоку речення,
 • здійснювати звуковий і складовий аналіз слів,
 • самостійно складати звукові схеми слів, виокремлювати наголос у словах;
 • складати речення, виділяти послідовність слів у реченні, складів та звуків у словах.
 • ділити слова на склади, визначати кількість та послідовність складів;
 • записувати друкованими літерами короткі прості слова.
Демонстрація готовності до письма.
Мовленнєва компетентність у сфері іноземної мови Оперування на базовому рівні основами іншомовних фонетичних, лексичних і граматичних знань у процесі аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення.
Інтерес до іноземної мови як засобу комунікації; Почуття поваги до національної культури інших народів;
Дотримання мовленнєвого етикету під час спілкування іноземною мовою.
Знання й уміння: 
 • диференціація на слух звуків іноземної мови, фонетично правильне оформлення власного мовлення.
 • участь у нескладних діалогах.
 • розуміти та свідомо відтворювати доступні приклади іншомовних римованих та прозових творів.
Навички: 
розуміти існування багатомовності та полікультурності в сучасному світі.
свідомо сприймати іноземну мову як інструмент отримання нової інформації та контактування.
застосовувати знання та вміння іншомовного спілкування в нових умовах,
Хореографічна компетентність Здатність радіти своїм хореографічним досягненням, естетично насолоджуватися музикою і танцем, визначати красу танцю за власними критеріями. По-партнерськи взаємодіяти з дорослими і дітьми, застосовувати творчий танцювальний досвід у повсякденних ігрових, побутових, святкових, життєво різноманітних умовах.
Уявлення та знання:
хореографія як музично-рухове мистецтво, види і жанри.
позиції танцювальної абетки, свої улюблені рухи.
Навички: 
– виконання танцювальних рухів, привітання, руханки, вправи, хороводи, танці за показом педагога і самостійно, типово і варіативно.
– відтворення рухами танцю характеру, темпу, ритму, динаміки музики, форми твору.
– узгодження рухів з музикою, взаємодія з партнером / партнеркою, гуртом дітей.
– втілення танцювального образу пластикою і рухами свого тіла, їх інтерпретація.
– вибирає музику і танець за власним смаком, з національності, до якої належить, творчо імпровізує в індивідуальному і спільному танці.

4. Забезпечення гранично допустимого навантаження на дитину

Освітній процес у дошкільних групах здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Інваріантна складова Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму для дітей від двох до семи років «Дитина», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 23.07.2020 № 1/11–4960)

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності. У 2021/2022 навчальному році будуть упроваджуватись такі парціальні програми: «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (Заг. ред. –Низковська О.В., Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., Мандрівець, 2017 (Лист ІМЗО від 28.07.2015 №14.1/12 Г-952), «TIP-TOP ENGLISH» – Котенко, Т.Ю.Головатенко, О.В.Лобода, «Хореографія» Іваненко О.А., (лист МОН України №1/11-4960 від 23.07.2020).

У 2021/22 навчальному році для дітей дошкільного віку організовано роботу таких гуртків: «Англійська мова», «Хореографія», «Конструювання з деталей конструктора LEGO», «Шахи».

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників здійснюється шляхом інтеграції завдань у різні види діяльності згідно з парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, автор: Каплуновська О.М. (лист ІМЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85).

Мова навчання та виховання дітей в дошкільних групах ШДС «Кияночка» українська.

Планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2021/22 н.р. загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становить:

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень у 2021/2022 н. р. у групах з 12 годинним перебуванням (5-денний робочий тиждень) за програмою «Дитина» (лист МОНУ від 23.07.2020 № 1/11–4960)

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

І молодша

( 2 – 3 р.)

ІІ молодша

(3 – 4 р.)

середня
( 4 – 5 р.)

старша
(5 – 6 р.)

.1. Ознайомлення із соціумом. 1   2  
.2. Ознайомлення із соціумом та розвиток мовлення   2   3
.3. Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
.4. Художньо-продуктивна діяльність і культура мовленнєвого спілкування        
Музична 2 2 2 2
Образотворча 2 2 2 2
Конструювання з деталей конструктора LEGO       1
Хореографія     1  
.5. Сенсорний розвиток 2      
.6. Логіко-математичний розвиток   1 1 2
.7. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2   3  
.8. Здоров’я та фізичний розвиток*   2 2 2
Здоров’я та фізичний розвиток. Хореографія 2 1 1 1
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 15 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків   3 4 5
.1. Англійська мова   2 3 3
.2. Хореографія   1 1 2
Максимальна кількість занять на тиждень 10 14 19 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,4 3,5 5,3 8,3
*Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Згідно визначених меж навчального навантаження складається розклад організованих форм навчальної діяльності (занять) (додаток 1).

Тривалість одного заняття у закладі дошкільної освіти :

 • – у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;
 • – у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;
 • – у середній – 20 хвилин;
 • – у старшій – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. Максимально допустима кількість занять у І половині дня у І, ІІ молодших, середній групах – не перевищує 2-х, у старшій групі – 3-х організованих навчальних занять.

У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози, проводяться фізкультхвилинки. Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в І половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа), поєднують та чергують їх із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Значному скороченню занять сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Тривалість інтегрованого заняття може збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності:

 • – у І молодшій групі – не більше 10+5 хвилин;
 • – у ІІ молодшій групі – не більше 15+5 хвилин;
 • – у середній – 20 +10 хвилин;
 • – у старшій – 25 +15 хвилин.

Інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Щодня можна проводити одне заняття, закріплюючи набуті знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня.

Тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на 1 заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 хвилин

Примітки:

1. Заняття з художньої літератури (по 1 год. на тиждень ) планується за рахунок годин з предметів:

 • «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування» ( у І молодшій, середній групах);
 • «Ознайомлення із соціумом та розвиток мовлення» ( у ІІ молодшій, старшій групах);

2. «Художньо-продуктивна діяльність і культура мовленнєвого спілкування» проводиться:

 • Образотворча – по 2 години на тиждень у всіх вікових групах, у ІІ молодшій, середній та старшій групах – у другу половину дня;
 • Музична – по 2 години на тиждень у у всіх вікових групах у другу половину дня;
 • «Конструювання з деталей конструктора LEGO» – у старшій групі – 1 година на тиждень у другу половину дня;

3. Враховуючи профіль ШДС І ступенів «Кияночка» – музичний (хореографічний), наявність відповідних умов, педагогічних кадрів та навчальних програм, які мають гриф Міністерства освіти і науки України та з метою забезпечення художньо-естетичного розвитку, рухової активності вихованців в закладі викладається «Хореографія» за рахунок годин:

 • частини навчального навантаження «Здоров’я та фізичний розвиток»: у І молодшій групі – 2 години на тиждень, у ІІ молодшій, середній, старшій групах – по 1 годині на тиждень;
 • частини навчального навантаження «Художньо-продуктивна діяльність і культура мовленнєвого спілкування» в середній групі – 1 година;
 • додаткових освітніх послуг на вибір батьків: у ІІ молодшій, середній групах – по 1 годині, у старшій групі – 2 години на тиждень;

4. З метою надання додаткових освітніх послуг на вибір батьків викладається предмет «Англійська мова» у ІІ молодшій 2 години, у середній, старшій групах по 3 години на тиждень.

2. Відповідно до нахилів та інтересів вихованців , побажань батьків у закладі працюють гуртки:

 • – «Англійська мова» для дітей І молодшої групи – 2 год. на тиждень
 • – «Конструювання з деталей конструктора LEGO» для дітей ІІ молодшої та середньої групи – 1 год. на тиждень
 • – «Мудрі шахи» – у старшій групі – 2 год. на тиждень

Розклад додається (додаток 2). Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

Фізичне виховання дітей складається з:

 • ранкової гімнастики;
 • занять фізичною культурою;
 • занять з хореографії;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять,
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводяться з дворічного віку.

Тривалість занять для дітей:

 • у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;
 • від 3 до 4 років – 20-25 хвилин;
 • від 5 до 6(7) років – 25-30 хвилин.

Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. У дні, коли немає занять з фізкультури, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

5. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна
послідовність їх вивчення

Зміст освітнього процесу в дошкільних групах у 2021/2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямків Базового компонента дошкільної освіти (наказ МОНУ від 12.01. 2021 р. №33):

Освітні напрями

Зміст освітнього процесу
Інваріантний складник стандарту дошкільної освіти
1 Особистість дитини Формування
позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;
базових якостей особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.
Виховання позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності.
2 Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Формування доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу.
Здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична ).
Володіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення.
Інтеграція змісту дошкільної освіти, формування у пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.
3 Дитина в природному довкіллі Природнича освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи.
Ціннісне ставлення до природи, що виявляється у
природодоцільній поведінці: до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;
дотримування правил природокористування.
Доступні дитині відповідно віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.
5 Дитина в соціумі Формування навичок і вмінь
соціально визнаної поведінки,
орієнтуватись у світі людських взаємин,
готовності співпереживати та співчувати,
розуміти інших, долучатися до спільної діяльності, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату,
оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших.
узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.
6 Мовлення дитини Засвоєння культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях.
Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом людського спілкування, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного.
Забезпечення духовно-емоційного розвитку дитини через органічний зв’язок із національним вихованням.
Формування мовленнєвих вмінь і навичок ( різні види говоріння та слухання)
Оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.
7 Дитина в світі мистецтва Формування
– почуття краси в її різних проявах,
– ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва,
– емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень;
– розвиток творчих здібностей,
– формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці.
Оволодіння різними видами предметної та художньої діяльності, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності.
Варіативний складник стандарту дошкільної освіти
1 Особистість дитини. Спортивні ігри. Шахи Здатність до пізнання та усвідомлення власної приналежності до обраного виду спортивної гри; спрямування психомоторної діяльності на досягнення умовної мети, дотримання єдиних правил спортивної діяльності як індивідуально, так і в команді, які спрямовані на досягнення найкращого результату; вміння грати в спортивну гру за спрощеними правилами.
Стійкий інтерес до гри в шахи;
Розвиток
творчих здібностей, цілеспрямованості, самостійності, мислення, винахідливості;
позитивного ставлення до успіхів інших, повагу і толерантність до партнера по грі.
Знання про історію виникнення, основні правила шахової гри , способи вирішення простих шахових задач, комбінацій.
Навички, уміння
орієнтується на шаховій дошці,
грати згідно з правилами гри, планувати свої ігрові дії.
самостійно діяти та досягати успіхів.
2 Мовлення дитини. Іноземна мова Оперування на базовому рівні основами іншомовних фонетичних, лексичних і граматичних знань у процесі аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення.
Інтерес до іноземної мови як засобу комунікації; Почуття поваги до національної культури інших народів.
Розуміння існування багатомовності та полікультурності в сучасному світі. Сприймання іноземної мови як інструменту отримання інформації та контактування.
Здатність застосовувати знання та вміння іншомовного спілкування в нових умовах.
3 Дитина в світі мистецтва. Хореографія Здатність радіти своїм хореографічним досягненням, естетично насолоджуватися музикою і танцем. По-партнерськи взаємодіяти з дорослими і дітьми, застосовувати творчий танцювальний досвід у повсякденних ігрових, побутових, святкових, життєво різноманітних умовах.
Емоційно-ціннісне ставлення до танцю як джерела позитивних емоцій і образів, шляхетної взаємодії, патріотичних почуттів, музичних рухів.
Уявлення
про хореографію як музично-рухове мистецтво, про види і жанри
Навички 
виконання танцювальних рухів, за показом педагога і самостійно, типово і варіативно.
відтворення рухами танцю характеру, темпу, ритму, динаміки музики, форми твору.
узгодження рухів з музикою, взаємодії з партнером, гуртом дітей.
втілення танцювального образу пластикою і рухами свого тіла, їх інтерпретація.
обирати музику і танець за власним смаком.
4 Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Конструювання з деталей конструктора LEGO Сприяння реалізації творчих задумів дитини у процесі виконання конструктивних, технічно-творчих завдань, завдань з моделювання відтворення об’єктів навколишнього світу з використанням конструктора з допомогою дорослого чи самостійно.
Почуття радісного задоволення від процесу та результату власної і колективної предметно-практичної діяльності; надає перевагу у виборі цікавих, конструктивних, предметно-практичних завдань
Навички і уміння:

 • конструювання з деталей конструктора, визначати мету, прогнозувати результат, планувати, узгоджувати власні дії з діями партнерів, доводити розпочату справу до логічного завершення.
 • розглядати конструкції, виокремлювати їхні складові, співвідносити за розмірами, формами, розташуванням;
 • використовувати зразки та додавати самостійні знахідки та рішення у створенні виробів, фантазувати, генерувати ідеї;
 • виокремлювати інформацію про об’єкти довкілля з малюнку, плану, моделі, схеми,
 • порівнювати різні моделі одного й того ж самого об’єкта;
 • аналізувати та оцінювати результат своєї роботи та роботи однолітків, вносити корективи, виправляти помилки.

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у освітніх програмах, зазначених вище.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (наказ МОНУ від 12.01. 2021 р. №33) визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною та варіативною складовою.

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми напрямками. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх напрямів, а також наступність дошкільної та початкової ланок.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямів, що включені до інваріантної та варіативної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх напрямів Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні, яке здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Педагоги закладу використовують перспективне та календарне планування.

При плануванні роботи вихователів використовується блочно-тематичний принцип, який базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей та забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу.

Перспективний план вихователя розробляється на місяць наперед і передбачає різні види дитячої діяльності, організованої педагогом; самостійні; індивідуальну роботу з дітьми. В перспективному плані зазначається:

 • Тема блоку та теми тижнів;
 • Мета освітньої діяльності за темою блоку (на місяць);
 • Комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;
 • Розподіл занять на місяць;
 • Робота з батьками на місяць;
 • Потижневий розподіл форм та методів роботи за освітніми лініями;
 • Примітка для зазначення змін у плануванні тощо.

Календарний план освітньої роботи з дітьми складається вихователями в довільній формі: за сферами життєдіяльності; за режимними моментами; з урахуванням сфер життєдіяльності та ліній розвитку; за видами діяльності; за інтегрованими блоками. Календарні плани складаються вихователями на наступний день. У цих планах зазначаються: дата, тема тижня/дня, планування І та ІІ половини дня за режимними моментами, мета, форми і методи роботи до кожного виду діяльності.

Окремо плануються заняття та види діяльності предметів:

інваріантної складової:

 • «Здоров’я та фізичний розвиток» – інструктором з фізкультури ;
 • «Художньо-продуктивна діяльність (музична)» – музичним керівником; варіативної складової (гуртків): «Англійська мова», «Хореографія», «Конструювання з деталей конструктора LEGO», «Мудрі шахи».

Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Плани складаються музичним керівником на тиждень вперед.

Інструктор з фізкультури планує роботу за декількома планами:

 1. перспективним, в якому зазначено всі основні рухи, якими повинні оволодіти діти за рік з визначеними термінами їх вивчення, розвитку та вдосконалення;
 2. перспективним, в якому зазначено всі рухливі ігри, які будуть використовуватися протягом року для конкретної групи із зазначеними термінами використання (циклограма рухливих ігор);
 3. календарним, в якому міститься конспект заняття, що визначає послідовність фізичної діяльності на занятті з визначеними термінами роботи над конкретним рухом, групою тощо.

Плани складаються інструктором з фізкультури на місяць вперед.

Музичний керівник та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які затверджуються директором закладу та є складовою частиною річного плану роботи закладу.

Керівники гуртків: «Англійська мова», «Хореографія», «Конструювання з деталей конструктора LEGO», «Мудрі шахи» планують роботу за календарно-тематичним планом на півріччя, рік.

Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

При організації роботи всі працівники керуються планом роботи школи-дитячого садка І ступеня «Кияночка» на 2021 – 2022 навчальний рік, який розглянуто та схвалено на педагогічній раді та затверджено директором.

6. Форми організації освітнього процесу

При організації освітньої діяльності педагоги враховують, що діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку, а провідний вид діяльності дітей:

 • ранній вік — предметно-маніпулятивна;
 • дошкільний вік — ігрова.

Пріоритетні завдання розвитку дітей раннього віку (І молодша група) :

 • опанування предметно-маніпулятивною діяльністю;
 • формування активного мовлення;
 • розвиток відчуттів та сприймання (зорові, слухові, тактильні та ін.);
 • виховання культурно-гігієнічних навичок.

Пріоритетні завдання для розвитку молодшого дошкільного віку (ІІ молодша група) :

 • оволодіння предметно-практичною діяльністю (діяльність з предметами за їх призначенням);
 • засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, розмір);
 • розвиток мовлення;
 • вправляння чуттєвого досвіду взаємодії з оточенням (бачу, чую, відчуваю, дію).

Пріоритетні завдання для розвитку дітей середнього дошкільного віку:

 • ігрова діяльність;
 • формування граматичної правильності мовлення;
 • вихід на творчий рівень сюжетно-рольової гри.

Пріоритетні завдання для розвитку дітей старшого дошкільного віку:

 • формування психологічної зрілості та готовності до навчання у школі (життєві компетентності, мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, інтерес до пізнавальної діяльності).

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у освітньому процесі у дошкільних групах ШДС «Кияночка» у 2021/2022 н. р. використовуються такі основні форми організації дітей:

 1. спеціально організована навчальна діяльність (заняття);
 2. ігри: дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.;
 3. самостійна діяльність дітей: художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.;
 4. індивідуальна робота;
 5. спостереження;
 6. екскурсії і походи;
 7. свята і розваги тощо.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми: тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані та ін.. Залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога організована навчальна діяльність (заняття) проводиться: фронтально, підгрупами, індивідуально. Залежно від дидактичних цілей організовуються заняття із засвоєння нових знань, із закріплення і систематизації досвіду дітей; узагальнюючі, контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться інтегровані і комплексні заняття. Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності та істотно знижує навчальне навантаження на дітей. Тип заняття обирає педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, керівник гуртка та ін.) самостійно враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах. Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. У другій половині дня проводяться заняття з художньо-продуктивної діяльності (образотворча, музична), гуртки. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

7. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Визначення ступеню відповідності результатів діяльності дошкільної освіти вимогам державного стандарту відбувається шляхом проведення заходів контролюючого та моніторингового характеру.

В дошкільному підрозділі ШДС «Кияночка» використовуються наступні методи збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів:

 1. Вивчення документації.
 2. Опитування учасників освітнього процесу (педпрацівників, дітей, батьків вихованців)
 3. Спостереження за дітьми в різних видах діяльності.
 4. Аналіз педагогічної діагностики.
 5. Медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Об’єкти моніторингу:

 1. Інформація про учасників освітнього процесу (педагогів, дітей, батьків)
 2. Навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове, кадрове забезпечення освітнього процесу.
 3. Результати освітнього процесу (навчально-пізнавальної, творчої, ігрової діяльності дітей тощо)

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності

Відстеження рівня розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу в дошкільних групах використовуються методичний посібник «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти» за загальною редакцією Т.В.Киричук, О.М.Кулик, Н.М.Шаповал Тернопіль, Мандрівець, 2016 р.). Мета моніторингу – вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, організації освітнього процесу в дошкільному підрозділі закладу

Завдання моніторингових досліджень:

 1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти й отримати об’єктивну інформацію про якість дошкільної освіти, а також прогнозувати її розвиток.
 2. Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми закладу.
 3. Здійснити порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності дошкільного підрозділу кінцевій меті – вимогам Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми закладу.
 4. Виявляти динаміку розвитку закладу, позитивні та негативні зміни, і фактори, які викликають ці зміни. Визначити чинники, що сприяють покращанню виконання освітньої програми.
 5. Здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у закладі.
 6. Підвищувати мотивацію співробітників щодо забезпечення якості надання освітніх послуг;
 7. Надати рекомендації педагогам і батькам дошкільників щодо визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.Для стимуляції розвитку дітей і своєчасного виявлення і усунення недоліків в освітньому процесі обстеження здійснюється тричі на рік:
 • Початковий моніторинг (на початку навчального року)
 • Поточний моніторинг (за І півріччя)
 • Узагальнюючий моніторинг (на кінець навчального року)

За результатами моніторингових досліджень педагоги планують корекційну діяльність з дітьми дошкільного віку, а також індивідуальну роботу. З урахуванням результатів моніторингу планується методична робота в закладі. Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає :

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 • Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі.
 • Підвищення якості освіти в закладі на основі прийняття ефективних управлінських рішень.
 • Створення атмосфери довіри закладі серед педагогічних працівників та батьків вихованців.

8.Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання відповідно до Переліку програм і навчально-методичної літератури, рекомендованої МОН України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2021-2022 навчальному році (Лист МОН від 09.08.2021 р. №1/9-404 ).

ПрограмаАвторВидавництвоКим, коли затверджені
Базовий компонент дошкільної освітиНауковий керівник Піроженко Т.О.Сайт МОННаказ МОН молодьспорт від 12.01.2021 № 33
Комплексні програми
Дитина. Освітня рограма для дітей від 2 до 7 роківНауковий керівник Огнев’юк В.О.Київ, ун-т ім.Б.Грінченка,Лист МОН, України від №1/11-4960 від 23.07 2020
Парціальні освітні програми
«Україна – моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного вікуКаплуновська О.М.МандрівецьЛист ІІТЗО від 25.03.2016  
№2.1/12-Г-85)
Варіантна складова (по гурткам)
Англійська мова для дітей дошкільного вікуЗаг. ред. –Низковська О.В., Кулікова І.А., Шкваріна Т.МандрівецьЛист ІМЗО від 28.07.2015 №14.1/12 Г-952
«TIP-TOP ENGLISH»О.В.Котенко,
Т.Ю.Головатенко, О.В.Лобода,
Київ, ун-т ім.Б.Грінченкалист МОНУ №1/11-4960 від 23.07.2020).
«Хореографія»Іваненко О.А.,Київ, ун-т ім.Б.Грінченкалист МОНУ №1/11-4960 від 23.07.2020).
Дитяча хореографія Програма хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 роківШевчук А.С.Мандрівецьлист ІІТЗО від 18.05.2020 №22.1/12-Г-282
Мудрі шахи. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи Семизорова В.В.
Романюк О.В.
Дульська Г.П.
МандрівецьЛист ІІТЗО від 02.10.2020 №22.1/12-Г-803
Безмежний світ LEGO Програма розв. від 2 до 6 р. і методичні рекомендаціїРома О.Ю., Борук О.П., Близнюк В.ЮThe LEGO FoundationЛист ІМЗО від 28.12.2015 №2.1/12-Г-150

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ЗДО проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Враховуючи профіль ШДС І ступенів «Кияночка» – музичний (хореографічний), наявність відповідних умов, педагогічних кадрів та програмно-методичного забезпечення в закладі викладається «Хореографія» за програмою: Дитяча хореографія Програма хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років . Шевчук А.С., Мандрівець, (лист ІІТЗО від 18.05.2020 №22.1/12-Г-282), «Хореографія» Іваненко О.А. ( Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років (Лист МОН, України від №1/11-4960 від 23.07 2020).

Мета хореографічної освіти дітей дошкільного віку:

 1. Сприяти індивідуальному становленню особистості дитини під впливом цінностей хореографічного мистецтва, у процесі власної мистецько-практичної діяльності, взаємодії з педагогом і дитячим колективом.
 2. Сформувати елементарні основи хореографічної культури, відповідно вікові хореографічну компетенцію.
 3. Збалансувати в дитини фонд її бажань ( інтереси, смаки, любов до мистецтва танцю, потреба у репродиктивно-продуктивному танцюванні) і фонд її можливостей (музично-хореографічні здібності, уявлення про хореографічну діяльність, танцювальні навички, творчі вміння, елементарні знання і поняття щодо мистецтва танцю).

Завдання хореографічної освіти дітей дошкільного віку

Виховні завдання:

 • Виховання життєтворчих, естетичних, морально-етичних, соціально-емоційних, вольових засад особистості дитини, позитивних особистісних якостей дитини (працелюбність, самостійність, ініціативність, активність, успішність, музикальність, творчість, самоповага, самооцінка, взаємодопомога тощо), подолання негативних проявів характеру;
 • Виховання ціннісних суджень і естетичних смаків, ставлення до хореографії як джерела позитивних радісних емоцій, патріотичних переживань.
 • Виховання здатності сприймати рухи за естетичними еталонами, відчувати естетичну виразність власних рухів (гармонія, краса, стрункість, узгодженість).
 • Виховання бажання вправно і красиво виконувати танцювальні рухи, змінювати їх, вигадувати і застосовувати варіанти танцювального руху в різноманітних життєвих ситуаціях.
 • Виховання емоційно-усвідомленого переживання танцювальних рухів, формування ціннісного ставлення до естетично-виразних рухів іншої людини і власних.
 • Виховання сучасно-естетичних еталонів щодо свого зовнішнього вигляду, важливих звичок в особистому житті (здорового і естетичного способу життя, прагнення сучасного ідеалу фізичної досконалості)

Освітні завдання:

 • Формування системи уявлень, понять, знань про сутність хореографічного мистецтва, емоційно-образну пластику і виразні танцювальні рухи, як спеціальну мову хореографічного мистецтва, про естетичний потенціал рухів людини, індивідуальну спрямовану користь танцю.
 • Набуття дітьми системних танцювальних навичок, а також творчих умінь успішного їх застосування як у хореографічній діяльності, так і в музичній, фізкультурній, у повсякденному особистому житті.
 • Створення тезауруса танцювальних рухівок практичного виконання сукупності рухів, емоційно та інтелектуально спрямованого засвоєння елементів техніки танцювальних рухів.
 • Формування уміння спілкуватися за допомогою танцювальних рухів (вітатися, прощатися, радіти, взаємодіяти в парі, в гурті).
 • Формування мистецької активності і естетичного ставлення до мистецтва танцю, основ сприймання мистецтва хореографії та художньо-практичних навичок танцювального виконавства, елементарної хореографічної культури.

Розвивальні завдання:

 • Підтримання в дитини життєрадісного емоційного настрою і вольового стану як домінуючого під час виконання танців і рухів та у щоденному житті, розвиток психічних процесів ( сприймання, мислення, увага, уява, пам’ять), інтелектуальних здібностей (пізнання, розуміння, мовлення).
 • Формування правильної постави, що проявляється під час хореографічних, музичних, фізкультурних занять і повсякденному поводженні дитини.
 • Зміцнення сили і рухливості кістково-м’язового апарату, корекція незначних відхилень у розвитку постави (сколіоз), ступні (плоскостопість), форми ніг (клишоногість);
 • Розвиток ритмічної і емоційної виразності танцювальних рухів, відчуття характеру музики. Засобів музичної виразності (темп, динаміка), форми музичного твору і відтворення їх у рухах і вправах, а паралельно трансляція навичок в особисте життя.
 • Формування відчуття та усвідомлення оздоровчо-тренувального ефекту хореографічної діяльності щодо функціональних властивостей дихальної, сердцево-судинної, секреторної, нервової систем, кістково-м’язового апарату.
 • Розвиток функціональних властивостей дихальної, сердцево-судинної, секреторної, нервової систем, фізичних якостей (спритність, гнучкість, сила, рівновага, координація, орієнтування у просторі, витривалість) тощо.

Навчання з англійської мови у І, ІІ молодших групах відбувається за програмою: Англійська мова для дітей дошкільного віку Заг. ред. –Низковська О.В., Кулікова І.А., Шкваріна Т. Мандрівець, 2017 (Лист ІМЗО від 28.07.2015 №14.1/12 Г-952), середній, старшій групах за програмою «TIP-TOP ENGLISH» О.В.Котенко, Т.Ю.Головатенко, О.В.Лобода (Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років (Лист МОН, України від №1/11-4960 від 23.07 2020), які відповідають вимогам освітньої лінії «Іноземна мова» варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти та враховує зміст навчання дітей англійської мови І класу загальноосвітньої школи, забезпечує наступність, неперервність між дошкільною та унормованою шкільною ланками англомовної освіти .

Мета навчання англійської мови:

 • сприяння повноцінному та своєчасному розвиткові дитини, збагаченню її інтелектуальної , вольової, емоційної, моральної та соціальної сфер у процесі оволодіння основами іншомовного спілкування.

Освітні завдання:

 • Сформувати стійкий інтерес до англійської мови як засобу комунікації між собою та дорослими.
 • Розвивати сприймання іншомовного мовлення та уміння реагувати на звертання, вміти звертатися до співрозмовника.
 • Виховувати звукову культуру й граматичну правильність мовлення шляхом розрізнення звуків іноземної мови та навчання дітей вимовляти їх правильно, з відповідною інтонацією.
 • Формувати інтерес до вивчення іноземних слів та з’ясування їх значень, доцільності вживання.
 • Вчити правильно повторювати англомовні фрази, речення, запам’ятовувати порядок слів.
 • Навчати спілкуватись англійською мовою в межах комунікативного мінімуму, що відповідає характеру дитячого спілкування (монологічне діалогічне мовлення).
 • Залучати мовленнєвий досвід дітей спілкування рідною мовою для перенесення на спілкування англійською та навпаки.
 • Ознайомити дітей з елементами соціокультури англомовних країн (Великої Британії, США та ін.)

Практична ціль навчання дошкільників англійської мови – формування елементарної англомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції, яка ґрунтується на мовній (лінгвістичній), мовленнєвій, соціокультурній компетенціях.

Програма «Мудрі шахи» Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П. Мандрівець, 2015 Лист ІІТЗО від 02.10.2020 №22.1/12-Г-803 спрямована на реалізацію завдань освітньої лінії «Шахи» варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти та сприяє зміцненню пам’яті, розвитку аналітичних здібностей, уяви, удосконаленню таких рис вдачі, як організованість, цілеспрямованість, об’єктивність.

Мета програми: навчити дітей старшого дошкільного віку основ гри у шахи.

Завдання програми:

Освітні:

 • ознайомлення дітей із грою в шахи, історією виникнення шахів; основними правилами, шаховими термінами, назвами шахових фігур;
 • формувати уміння розв’язувати прості шахові задачі, застосовувати набуті знання у практичній діяльності;

Розвивальні:

 • аналізувати, порівнювати, класифікувати, робити висновки, з’ясовувати закономірності під час гри в шахи;
 • розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі здібності.

Виховні:

 • виховувати наполегливість, ініціативність, цілеспрямованість, самостійність, винахідливість, організованість в ігровій діяльності;
 • повагу і толерантність до партнера, позитивне ставлення до успіхів інших дітей;
 • уміння спокійно реагувати на свої невдачі у грі, прагнення самостійно досягати успіхів.