КОЖНОГО ЧЕТВЕРГА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ! З 5-ГО ЧЕРВНЯ ВІДКРИВАЄТЬСЯ ЛІТНІЙ ТАБІР - ТАБІР НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Осв._прогр._Початкова_школа_2021-22н.р.Завантажити в .pdf

                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                              Директор ШДС І ступеня «Кияночка»

                                                                                               __________________  Кайгородов Є.Д.

Освітня програма для 1-4 класів

школи – дитячого садка І ступеня «Кияночка» м. Києва

на 2021-2022 навальний рік

Схвалено на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 1 від 27.08.2021)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Освітню програму для 1-4 класів школи – дитячого садка І ступеня «Кияночка» розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», листа міністерства освіти і науки України від 22,05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх і навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» , на основі Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти розробленої під керівництвом Савченко О.Я., наказу Міністерства освіти і науки України від 03.02.2021 №140 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2016 року №1319 та визнання таким, що втратив чинність, деяких наказів  Міністерства освіти і науки України » .

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;
 • очікувані результати навчання учнів; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів:

 • 1-х класів -23 години на тиждень (805 годин/навч.рік) ;
 • 2-х класів – 25 годин на тиждень (875 годин/навч.рік); 
 • 3-х класів – 26 годин на тиждень (910 годин/навч.рік); 
 • 4-х класів – 26 годин на тиждень (910 годин/навч.рік) (Додаток 1).

        Сумарний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4 класів складає 3500 годин/навчальний рік.

        Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані ШДС І ступеня « Кияночка»  (далі – навчальний план).

      Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

   В ШДС І ступеня «Кияночка» м.Києва передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання. Навчальний план містить інваріативну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування й форм власності, та варіативну, у якій передбачено додаткові години на індивідуальні консультації та групові заняття . На основі навчального плану ШДС І ступеня «Кияночка» складає на кожен навчальний рік робочий навчальний рік робочий навчальний план із конкретизацією варіативної складової, враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову, використаний на індивідуальні консультації та групові заняття.

КласПредметКількість годин
1, 2, 3, 4Індивідуальні консультації та групові заняття1 год.

Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором школи чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для індивідуальні консультації та групових занять.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків :    у 1-х класах 35 хв., 2-3-х класах – 40 хвилин. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21.02 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» , години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

       Освітню програму укладено за сімома (1 клас – шістьма) основними освітніми  галузями.

        Освітня програма початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітні галузі (1 клас НУШ):

 1. Мовно-літературна (інтегрований курс українська мова, англійська мова)
 2. Математична (математика)
 3. Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна («Я досліджую світ»)
 4. Мистецька (музичне мистецтво і образотворче мистецтво)
 5. Технологічна (дизайн і технології)
 6. Фізкультурна (фізична культура)

Освітні галузі (2-4 класи НУШ):

 1. Мовно-літературна (українська мова та літературне читання (2 клас – читання), англійська мова)
 2. Математична (математика)
 3. Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна («Я досліджую світ»)
 4. Мистецька (музичне мистецтво і образотворче мистецтво)
 5. Інформатична (інформатика)
 6. Технологічна (дизайн і технології)
 7. Фізкультурна (фізична культура)

Освітня галузь «Мовно-літературна»  реалізовується через

 • інтегрований курс «Навчання грамоти» (1 клас) (245 годин/навчальний рік),
 • «Українська мова і читання» (2 клас) (245 годин/навчальний рік)
 • «Українська мова і літературне читання» (3 клас) (245 годин/навчальний рік); 
 • «Українська мова і літературне читання» (4 клас) (245 годин/навчальний рік).

 Освітня галузь «Іншомовна» через предмет  «Іноземна мова (англійська)» (70 годин/навчальний рік- 1 клас; 105 годин/навчальний рік- 2 клас; 105 годин/навчальний рік- 3 клас; 105 годин/навчальний рік- 4 клас ).

Освітня галузь «Математична» реалізовується через предмет «Математика» (140 годин/навчальний рік – 1 клас; 140 годин/навчальний рік – 2 клас;

175 годин/навчальний рік – 3 клас; 175 годин/навчальний рік – 4 клас; ).

Освітні галузі «Природнича, громадянська і історична, соціальна, здоров’язбережувальна» реалізується інтегрованим  предметом «Я досліджую світ» (105 годин/навчальний рік)  .

Освітня галузь «Мистецька» реалізується предметами «Музичне мистецтво» (35 год годин/навчальний рік) та «Образотворче мистецтво» (35 годин/навчальний рік).

Освітня галузь «Технологічна» реалізується через предмет «Дизайн і технології» (35 годин/навчальний рік)

Освітня галузь «Інформатична» реалізується через предмет «Інформатика» (35 годин/навчальний рік)

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізується окремим предметом  «Фізична культура» ( 105 годин/навчальний рік).

  Навчальний час, передбачений на варіативну складову у 1-4 класах буде використаний на проведення індивідуальних консультацій та групових занять ( по 35 годин/навчальний рік).

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

(Предмети «Українська мова», «Іноземна мова (англійська) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей. У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії:

«Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ

(Предмет «Математика» ) ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу з математики здійснюватиметься за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА, ПРИРОДНИЧА ОСВІТНІ ГАЛУЗІ

(Предмет«Я досліджую світ») буде реалізовуватись в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; у межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, у процесі  проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших навчальних галузей.

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв’язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім’ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов’язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв’язок об’єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

(Предмет«Інформатика») починає реалізовуватись з 2 класу. Метою навчання інформатиці є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання. За результатами формування предметної компетентності випускники початкової школи повинні використовувати початкові знання, вміння та навички для : доступу до інформації (знання про те, де шукати і як отримувати інформацію); опрацювання інформації; перетворення інформації з одні.єї форми в іншу; створення інформаційних моделей; оцінки інформації за її властивостями.

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

(Предмет«Дизайн і технології») Ставить за мету навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

(Предмет«Образотворче мистецтво і музичне мистецтво»)ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «Художньо-творча діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти. Мистецька освітня галузь буде реалізовуватись через предмети вивчення за окремими видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво.

ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

(Предмет«Фізична культура»)ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізуються за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 №813 визначені завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей:

 1. вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
 2. здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
 3. математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
 4. компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
 5. інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;
 6. екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;
 7. інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
 8. навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
 9. громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
 10. культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
 11. підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми використовуватимуться внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та перенесення умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу  розвитку здобувачів освіти.   Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У 1-4 класах очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання:

 • дослідницькі,
 • інформаційні,
 • мистецькі проекти,
 • сюжетно-рольові ігри,
 • інсценізації,
 • моделювання,
 • ситуаційні вправи,
 • екскурсії,
 • дитяче волонтерство тощо.

Основними формами організації освітнього процесу є:

 • різні типи уроку,
 • екскурсії,
 • віртуальні подорожі
 • проекти

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Учні з особливими освітніми потребами (з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку), здобувають початкову освіту в закладі загальної середньої освіти за індивідуальними робочими навчальними планами, затвердженими наказами МОН України.

ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  ОСВІТИ

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

Кадрове забезпечення освітньої діяльності:

 • основні педагогічні працівники :  10 осіб
 • сумісники – 1;
 • молоді спеціалісти – 1
 • освітній рівень педагогічних працівників, вища освіта: 11
 • вища категорія: 7 осіб
 • І категорія:1
 • ІІ категорія:-0
 • спеціаліст:3 особи
 • педагогічні звання:
 • учитель- методист:3 особи
 • старший вчитель:2 особи

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Для навчальних занять передбачено навчальні посібники для учнів, методична література для учителів, розробки уроків та виховних заходів, роздаткові та наочні матеріали, програмні засоби навчального призначення.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Для навчальних занять функціонує 5 навчальних кабінетів, в оснащенні яких є комп’ютери, демонстраційні монітори, інтерактивна дошка, принтер, комплект ноутбуків для учнів, програмні засоби навчального призначення з різних предметів.

 В кожному кабінеті облаштовано класні бібліотечки для забезпечення читацьких потреб; ігрові куточки для організації відпочинку та дозвілля, занять за інтересами. В закладі обладнано спортивний майданчик, спортивний зал для проведення уроків фізичної культури.

Якість проведення навчальних занять

Рекомендовані форми організації освітнього процесу – різні типи уроків. Вибір форм і методів навчання учитель визначає самостійно. Навчання учитель може проводити не лише в класі, а й поза межами класу. Учитель обирає прийоми та методи роботи з дітьми, що забезпечують різноманітну активну практичну діяльність кожного учня. Ігрові форми діяльності є домінуючими.

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)

Орієнтирами для спостереження та оцінювання є вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів. Вимоги до очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів 1-4 класів використовуються для: – організації постійного спостереження за навчальним поступом; – обговорення навчального поступу з батьками або особами, що їх замінюють; – формувального (поточного) та завершального (підсумкового) оцінювання.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Відповідно до пункту 28 Державного стандарту початкової освіти отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі:

 • формувального оцінювання, метою якого відстеження особистісного розвитку учнів й ходу опановування ними навчального досвіду як основи компетентності та побудову індивідуальної освітньої траєкторії особистості;
 • підсумкового оцінювання, метою якого є співвіднесення навчальних досягнень учнів з  обов’язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Державним стандартом/освітньою програмою.

Результат оцінювання особистісних надбань учня/учениці у 1-4 класах  виражається вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання учня/учениці у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах –  рівневою оцінкою.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти .Оновлення методичної бази освітньої діяльності

Питання оновлення методичної бази здійснюється відповідно до  Закону України «Про освіту».

Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення. Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти

Із цією метою адміністрація здійснює системний контроль за оформленням електронних класних журналів, якістю та ефективністю уроків учителя; якістю навчальних досягнень учнів; виконанням учителем навчальних планів і програм; своєчасністю і правильністю ведення журналів, відповідністю навчальних планів і навчальних програм. Актуальність запровадження моніторингу оцінки освітнього середовища пов’язана з необхідністю отримання достовірної інформації про всі аспекти впливу на учня. Якість освіти безпосередньо залежить від комфортності середовища дитини та її взаємодії з різними об’єктами освітнього середовища, тому що саме таким чином реалізується оптимізація соціально- психологічного середовища в учнівському колективі. Створюється сприятливий психологічний клімат. Відбувається забезпечення оптимального фізичного, розумового, психічного розвитку дитини. Здійснюється розвиток мотиваційної сфери дитячої особистості.Упроваджується індивідуально-диференційований підхід до дітей. Здійснюється контроль за адаптацією учнів перших класів.

Створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників

Школа укомплектована висококваліфікованими педагогічними кадрами, які мотивовані на роботу в режимі розвитку закладу освіти, здатні забезпечувати достатній рівень якості освіти з урахуванням змін , що відбуваються в суспільстві і сфері освіти. Щоб підготуватись до діяльності в умовах Нової української школи,  учителі та вихователі пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

 • онлайн-курс для вчителів початкової школи, розроблений МОН України,
 • студією онлайн-освіти «EdEra»

Для недопущення перевантаження учнів враховуватиметься їх навчання в закладах іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо.

Освітня програма початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти забезпечує всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі. Навчальний план складений із урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на учня. Розподіл навчальних годин за темами, розділами , вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Кількість 1-4 класів – 4.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ШКОЛИ ПОВНОГО ДНЯ

           Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 №677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2001 р. № 1/9-245 «Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і групи подовженого дня» та з метою забезпечення освітніх потреб учнів відповідно до їх здібностей, задоволення їх різноманітних інтересів, створення умов для розвитку творчого потенціалу підлітків, організована робота  ШДС в режимі повного дня. При цьому формування груп подовженого дня учнів 1-4 класів здійснюється відповідно до наказу по школі на підставі заяв батьків. Навчально-виховний процес в групах подовженого дня передбачає відпочинок учнів, організацію та створення умов для самостійного виконання учнями домашніх завдань під керівництвом вихователя, який надає їм кваліфіковану допомогу. Позакласна робота в ШДС організовується відповідно до наказу по школі. На підставі заяв батьків, учні відвідують групові заняття художньо-естетичної спрямованості.

                                                                                                                   Додаток 1

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ 1-4 КЛАСів (НУШ)

ШДС І ступеня «Кияночка»

Назва освітньої галузі  Навчальні предмети Кількість годин
Інваріантний складник
  1 кл. 2 кл. 3 кл.  4 кл.
Мовно-літературна Українська мова (українська мова і читання) 7 7 7 7
Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2 3 3 3
Математична Математика 4 4 5 5
Я досліджую світ (природнича,громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі) Я досліджую світ 3 3 3 3
Технологічна Дизайн і технології 1 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1
Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3
Усього 19+3 21+3 22+3 22+3
Варіативний складник
Індивідуальні консультації та групові заняття 1 1 1 1
Загальнорічна кількість навчальних годин 805 875 910 910
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20 / 700 22 / 770 23/ 805 23/ 805
Сумарна кількість навчальних годин, (без урахування поділу класів на групи) 23 / 805 25 / 875 26/ 910 26/ 910

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

                                                                                                                Додаток 2

ГУРТКОВА РОБОТА

у другій половині дня для учнів 1-4 класів ШДС І ступеня «Кияночка»

на  2021-2022 н.р.

з\пНазва гурткаДень тижня
 1 «Хореографія»Понеділок
Середа
П’ятниця
 2 «Музичне мистецтво»Середа
 3«Французька мова»Вівторок
Четвер 
 4«Німецька мова»Вівторок
Четвер
 5«Російська мова»Понеділок
Четвер
6«Англійська мова» П’ятниця
7«Шахи»Понеділок
Середа
 8«LEGO»Вівторок 
9«Айкідо»Вівторок
Четвер 
2010-2023 © Дитячий Садок, Початкова Школа КИЯНОЧКА