Про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи-дитячого садка І ступеня «Кияночка»

СХВАЛЕНО
педагогічною радою ШДС І ступеня
«Кияночка»
Протокол №1 від 31.08. 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ШДС І ступеня «Кияночка»
_______ Кайгородов Є.Д.

Наказ № від __ 2020

І. Загальні положення

1. Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ШДС І ступеня «Кияночка» розроблено відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зі змінами (постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 року та №1133 від 27.12.2019 року) та визначає порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу (далі педагогів) та його визнання педрадою у міжатестаційний період.

2. Метою підвищення кваліфікації педагогів ШДС І ступеня «Кияночка» є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

3. Основні завдання підвищення кваліфікації педагогів ШДС І ступеня «Кияночка»: удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності); розвиток інноваційного мислення, творчої ініціативи; – освоєння сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних технологій навчання; набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади; формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

4. Основними принципами підвищення кваліфікації є: компетентнісний, діяльнісний та особистісно-орієнтований підхід; науковість, системність, інноваційність; індивідуалізація та диференціація (урахування специфіки освітніх потреб різних категорій працівників); самоорганізація і самоконтроль.

5. Це Положення визначає порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ШДС І ступеня «Кияночка»: документів про підвищення кваліфікації, виданих установами, організаціями, які провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації; результатів навчання за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у закладах освіти та за кордоном; результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації.

6. Процедуру визнання відповідно до цього Порядку проводить педагогічна рада ШДС І ступеня «Кияночка».

7. У разі визнання документів та результатів навчання за програмами педагогічному працівнику нараховуються години або кредити ЄКТС.

8. Участь у заходах обміну досвідом в Україні та за кордоном є самоосвітою.

ІІ. Вимоги до суб’єктів підвищення кваліфікації

1. Суб’єктом підвищення кваліфікації можуть бути заклади освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або проводять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, а також фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадять діяльність, спрямовану на забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіти, у тому числі фізична особа-підприємець, що проводить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2. Суб’єкт підвищення кваліфікації має спрямовувати свої зусилля на забезпечення та реалізацію освітнього процесу (системи науково-методичних і педагогічних заходів розвитку особистості шляхом формування та застосування її компетентностей). Педагогічний працівник і педагогічна рада вивчає, аналізує та оцінює програми підвищення кваліфікації, якість послуг з підвищення кваліфікації та перелік очікуваних результатів.

3. Педагогічний працівник має загальне право вільно обирати суб’єкта підвищення кваліфікації.

ІІІ. Порядок підвищення кваліфікації

1. Підвищення кваліфікації може відбуватись за різними формами, видами. Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (п. 7 Порядку).

2. Підвищення кваліфікації педагогів закладу відбувається відповідно до річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників ШДС І ступеня «Кияночка», затвердженого рішенням педагогічної ради. Протягом року педагогічна рада вносить зміни та уточнення до річного плану підвищення кваліфікації.

3. Педагогічні працівники ШДС І ступеня «Кияночка» мають право: на підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік; поєднувати не лише форми підвищення кваліфікації, а й підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів, відповідно до листа МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 року № 1/9-141.

4. Інформація про підвищення кваліфікації працівника зберігається в особовій справі працівника.

ІV. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації

  1. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або проводять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

2. Результати підвищення кваліфікації інших суб’єктів підвищення кваліфікації, що працюють за видом діяльності, який не підлягає ліцензуванню, визнаються рішенням педагогічної ради закладу. Педагог протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації (за формою згідно додатку до цього Положення) та документ про проходження підвищення кваліфікації.

3. Результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників ШДС І ступеня «Кияночка» у суб’єктів підвищення кваліфікації, що працюють за видом діяльності, який не підлягає ліцензуванню, визнаються та затверджуються рішенням педагогічної ради закладу.

4. Педагогічні працівники, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім звання “старший вчитель”), можуть підвищувати кваліфікації у формі інформальної освіти ШДС І ступеня «Кияночка». Результати інформальної освіти можуть бути визнані педагогічною радою ШДС І ступеня «Кияночка» як підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік.

5. У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) педагогічний працівник замість документа про підвищення кваліфікації подає звіт про результати підвищення кваліфікації у довільній формі: творча робота (матеріали методичного забезпечення освітнього процесу, навчальна програма, підручник, посібник, методичні рекомендації, методична розробка, збірник вправ, задач, текстів тощо), персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконано в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднено на веб-сайті закладу та/або в електронному портфоліо (у разі наявності). За результатами рішення науково-методичної ради закладу педагог подає клопотання до педагогічної ради про зарахування підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти. Результат підвищення кваліфікації визнається та затверджується педагогічною радою закладу у грудні поточного року.

6. Здобуття педагогічним працівником відповідного рівня вищої освіти визнає, як підвищення кваліфікації, педагогічна рада лише одноразово (у рік подання до закладу освіти відповідного диплому про вищу освіту).

7. Клопотання розглядаються на засіданні педагогічної ради ШДС І ступеня «Кияночка». Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада розглядає дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов приймає рішення про: визнання результатів підвищення кваліфікації; невизнання результатів підвищення кваліфікації.

8. Засідання педагогічної ради про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення педагогічної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів педагогічної ради. У разі однакової кількості голосів “за” і “проти” приймається рішення на користь працівника.

9. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада може надати рекомендації педагогу щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.

V. Визнання документів про підвищення кваліфікації, виданих установами, які провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими програмами підвищення кваліфікації

  1. Для визнання і підтвердження документів про підвищення кваліфікації, виданих установами, які провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації, педагогічний працівник подає документи про підвищення кваліфікації. Також педагогічний працівник має право подати інші документи, що підтверджують його підвищення кваліфікації.

2. Для визнання документа про підвищення кваліфікації у ньому повинні бути зазначені такі відомості: Назва документа; ПІБ особи, яка пройшла підвищення кваліфікації; Повне найменування установи або ПІБ фізичної особи, яка надає освітні послуги підвищення кваліфікації; Дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації; Тему (напрям), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС; Опис досягнутих результатів навчання; Посада, підпис, засвідчений печаткою (за наявності), прізвище, ініціали особи установи, закладу, яка підписала документ; Посилання на опубліковану інформацію про сертифікат, який підтверджує факт його отримання.

3. Для визнання документа про підвищення кваліфікації здійснюється перевірка статусу установи, організації, фізичної особи-підприємця, що видала документ про підвищення кваліфікації, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Факт отримання документа про підвищення кваліфікації має бути підтверджений у переліку виданих документів, оприлюднених на веб-сайті суб’єкта підвищення кваліфікації.

5. Програма, за якою педагогічний працівник підвищив кваліфікацію, повинна відповідати основним напрямам підвищення кваліфікації (темам), зазначеним в індивідуальній програмі підвищення рівня професійної компетентності педагогічного працівника.

6. За результатами перевірки документа про підвищення кваліфікації педагогічна рада приймає рішення про визнання або про відмову у визнанні документа про підвищення кваліфікації, про що повідомляє педагогічному працівнику.

7. Рішення про відмову у визнанні результатів навчання приймається у разі, якщо документ не містить повної інформації (або її не можна встановити) для визначення його відповідності індивідуальному плану професійного розвитку педагогічного працівника, а також якщо встановлено подання недостовірної інформації.

VІ. Визнання результатів навчання за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у закладах освіти за кордоном

Для визнання результатів навчання за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у закладах освіти за кордоном, зокрема за рахунок власних коштів, педагогічний працівник подає документ про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва тощо) та його переклад українською мовою. Такий документ може містити іншу інформацію, ніж визначено п.2 частини 3 та потребує визнання педагогічною радою ШДС І ступеня «Кияночка».

Додаток 1

до Положення про порядок визнання результатів

підвищення кваліфікації педагогічних працівників

школи-дитячого садка І ступеня «Кияночка»

Голові педагогічної ради

школи-дитячого садка І ступеня «Кияночка»

___________________________ (ПІБ голови педагогічної ради)

___________________________ (посада, ПІБ педагогічного працівника)

КЛОПОТАННЯ

про зарахування підвищення кваліфікації

Прошу Вас, відповідно до п.25 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800, розглянути на засіданні педагогічної ради НВК та визнати результати підвищення кваліфікації за напрямом/тематикою:

1. «_________________________________________________________________________» обсягом_______ годин або ________кредитів ЄКТС.

2. «_________________________________________________________________________» обсягом_______ годин або ________кредитів ЄКТС.

3. «_________________________________________________________________________» обсягом_______ годин або ________кредитів ЄКТС.

Форма підвищення кваліфікації інституційна (дистанційна), навчання за програмою підвищення кваліфікації (повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації).

Додаток: копія документа про підвищення кваліфікації на ______арк.

(дата) (підпис)

УКРАЇНА

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

Школа – дитячий садок І ступеня „Кияночка”

м. Київ, вул. Борщагівська, 204, Г, тел/факс. 277-89-26, 277- 89-25

НАКАЗ від _ 2020 року № __

Про затвердження Положення

про порядок визнання результатів

підвищення кваліфікації педагогічних працівників

школи-дитячого садка І ступеня «Кияночка»

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», рішення педагогічної ради школи-дитячого садка І ступеня «Кияночка» від 31.08. 2020 року (протокол №1), Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зі змінами (постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 року та №1133 від 27.12.2019 року) та з метою визначення порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу та визнання результатів підвищення кваліфікації педрадою у міжатестаційний період

НАКАЗУЮ:

  • Затвердити Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи-дитячого садка І ступеня «Кияночка» (додається).
  • Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи-дитячого садка І ступеня «Кияночка» ввести у дію з дня підписання наказу.
  • Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Євген КАЙГОРОДОВ